Elmi Əsərlər 2024, №1

1. Viktor Stepanovich Artemyev, Shahid Tahir Yusubov, Natalya Vladislavna Mokrova - INTEGRATION OF TWO-DIMENSIONAL CONTROL DEVICE IN INFORMATION TECHNOLOGY FOR SYSTEM SYNTHESIS 2. Kifayәt Aslan qızı Mәmmәdova, Yeganә Novruz qızı Әliyeva, Aytәn Әmiraslan qızı Әliyeva, Nigar Gündüz qızı Bağırova - ÜÇ SӘRBӘSTLİK DӘRӘCӘLİ ROBOT MANİPULYATOR SİSTEMİ ÜÇÜN OPTİMAL PİD TӘNZİMLӘYİCİSİNİN MODELLӘŞDİRİLMӘSİ 3. Mehti Әvәz oğlu Camalov - İSTİSMARDAKI KABELLӘRDӘ ZӘDӘLӘRİN ARADAN QALDIRILMASININ MÜASİR ÜSULLARI 4. Bәhruz Mәmmәd oğlu Sadıqlı, İlahә Mirzәağa qızı Abdullazadә, Günel Qәşәm qızı İbrahimli, Araz Bәxtiyar oğlu Mәmmәdzadә - ENERJİ SİSTEMİNİN PAYLAYICI ELEKTRİK ŞӘBӘKӘLӘRİNDӘ AVTOMATİK NӘZARӘTİN VӘ İDARӘETMӘ ÇEVİKLİYİNİN ARTIRILMASI 5. Heybәtulla Mabud oğlu Әhmәdov, Qәzәnfәr Nәsrulla oğlu Axundov - TURİZM LOGİSTİKASI VӘ ONUN MӘHSULU OLAN NӘQLİYYAT TӘŞKİLEDİCİSİNİN ARAŞDIRILMASI 6. Nәcәf İsmayıl oğlu Orucov, Hüseynqulu Bayram oğlu Quliyev, Sara Cavanşir qızı Әlimәmmәdova - QÖVS İFRAT GӘRGİNLİYİN YERLӘ QAPANMA MÜQAVİMӘTİ VӘ YERLӘ QAPANMA BUCAĞINDAN ASILILIĞININ REQRESSİYA MODELİ 7. Rәna Qasım qızı Әliyeva - NEFT SӘNAYESİNDӘ TEXNOLOJİ İNKİŞAF 8. Sübhan Nadir oğlu Namazov, Orxan Mirzәağa oğlu Vәtәnxah, Mәtanәt Hәsәn qızı Paşayeva, Anar Babaqәdir oğlu Hacıyev - AZӘRBAYCANDA AQRAR KLASTERLӘRİN FORMALAŞDIRILMASI ÜÇÜN AVROPA TӘCRÜBӘSİ 9. Arzu Jamil Safarli - THE ECONOMICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: BALANCING GROWTH AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION 10. Gulzar Jamil Safarli, Arzu Jamil Safarli - THE IMPACT OF CRYPTOCURRENCY ADOPTION ON TRADITIONAL BANKING SYSTEMS: A THEORETICAL STUDY 11. Abdulhüseyn Vәfadar oğlu Ağayev - ÜSTÜN MӘXFİLİYİN QORUNMASI TEXNİKALARI İLӘ AĞILLI MÜQAVİLӘLӘRDӘ MӘLUMAT MӘXFİLİYİNİN TӘKMİLLӘŞDİRİLMӘSİ 12. Yegana Novruz Aliyeva, Laman Qadir Ibrahimova - ANALYSIS OF THE PROBLEM OF PROTECTION OF INFORMATION IN THE CORPORATE INFORMATION SYSTEMS SEGMENT 13. İlahә Hәsәn qızı Qәhrәmanova - PUA-LARIN KİBERTӘHLÜKӘSİZLİYİ HAQQINDA 14. Сергей Евгеньевич Пуненков - ПОЛУЧЕНИЕ ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХРИЗОТИЛА – ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 15. Агададаш Махмуд оглы Алиев, Гюльмира Ахмед кызы Али-заде, Махизар Гафар кызы Алиева, Агиль Рафик оглы Сафаров - ВЛИЯНИЕ МЕТИЛЬНОЙ ГРУППЫ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ДЕГИДРИРОВАНИЯ МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛОВ НА МОДИФИЦИРОВАННОМ ЦЕОЛИТНОМ КАТАЛИЗАТОРЕ